Header Graphic

Dojo Rules: Dojo Kun

These dojo rules were laid down by Okinawan master of Karate, Sakugawa Shungo.

He based them on the Chinese dojo kun , which dates back to the era of Budhidharma.

Hitotsu, Jinkaku kansei ni tsutomeru koto
One to seek the perfection of character!

Hitotsu, makoto no michi o mamoru koto
One, to follow the path of truth! – be faithful

Hitotsu , doryoku no seishin o yashinau koto
One, to cultivate the spirit of effort ! - endeavour

Hitotsu, reigi o omonzuru koto
One to esteem to etiquette! – respect others

Hitotsu, kekki no yu o imashimuru koto
One to admonish brute courage! – refrain from violent behaviour